BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số : 808/QĐ - BTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các ông, bà có tên sau:

 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Tổ chức;
 2. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức;
 3. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Trưởng Ban;
 4. Ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;
 5. Ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thành viên;
 6. Ông Bùi Hoàng Phương, Chánh Văn phòng Bộ, Thành viên;
 7. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Thành viên;
 8. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thành viên;
 9. Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thành viên;
 10. Ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tin học hóa, Thành viên;
 11. Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Thành viên.
 12. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng biên tập Báo VietNamNet, Thành viên;
 13. Ông Nguyễn Bá, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 14. Ông Võ Quốc Trường, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thành viên;
 15. Ông Hà Hải Nam, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Thành viên;
 16. Ông Vũ Văn San, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thành viên;
 17. Ông Nguyễn Long, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Thành viên;
 18. Ông Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội An toàn thông tin Việt Nam, Thành viên;
 19. Ông Nguyễn Viết Thế, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Internet Việt Nam, Thành viên;
 20. Ông Nguyễn Phước Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, Thành viên;
 21. Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các hoạt động tổ chức giải thưởng, cụ thể như sau:

- Xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức giải thưởng, thành lập Hội đồng Giám khảo, thành lập các Tổ giúp việc để hỗ trợ Hội đồng Giám khảo hoạt động;

- Xây dựng và nâng cấp Trang thông tin điện tử của giải thưởng;

- Phát động, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia dự thi giải thưởng;

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự giải chuyển Cơ quan thường trực Giải thưởng và Hội đồng Giám khảo để thẩm định, đánh giá;

- Xem xét, công nhận kết quả báo cáo từ Hội đồng Giám khảo và Cơ quan thường trực Giải thưởng;

- Tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về giải thưởng; Tổ chức Lễ công bố kết quả, trao giải và tổng kết giải thưởng.

Điều 3. Ban Tổ chức có Tổ Thư ký giúp điều phối các công việc cụ thể, gồm các ông, bà có tên sau:

 • Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng;
 • Ông Nguyễn Trung Thực, Phó Viện trưởng Viện Tin học doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Tổ trưởng;
 • Ông Nguyễn Cao Điến, Phó Ban Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Thành viên;
 • Ông Trương Hữu Chung, Chuyên viên chính Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 • Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chuyên viên chính Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.
 • Bà Trần Thị Hương Giang, Chuyên viên chính Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 • Bà Chu Hồng Trang, Chuyên viên chính Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Vụ Công nghệ thông tin là đơn vị thường trực của Ban Tổ chức.

2. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký do Trưởng Ban Tổ chức giao.

3. Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông để điều hành hoạt động, giải quyết công việc.

4. Ban Tổ chức và Tổ Thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Công nghệ thông tin, Thi đua - Khen thưởng, Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng các Cục: Báo chí, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Tin học hóa; Tổng biên tập: Báo VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Giám đốc: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Trung tâm Thông tin và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Make in Viet Nam 2021
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số, nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089 899 5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông